Behandling av personuppgifter

Briq Legal & Risk behandlar personuppgifter om dig och har därför vidtagit åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade och att behandling sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig. Briq Legal & Risk AB är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker av dina personuppgifter. 
Behandling sker av anställda hos Briq Legal & Risk eller av uppdragstagare till Briq Legal & Risk. I denna informationstext beskriver vi för dig hur och varför dina personuppgifter behandlas. 

Kontakt med Briq Legal & Risk

Vi kommer att behandla dina personuppgifter när du tar kontakt med oss eller när vi tar kontakt med dig, till exempel via e-post eller brev.

De personuppgifter som behandlas är

  • identitetsuppgifter (till exempel namn),

  • kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer), samt 

  • övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med Briq Legal & Risk. 

Personuppgifterna behandlas med den lagliga grunden intresseavvägning. 

Briq Legal & Risk kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Briq Legal & Risks berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling har bedömts nödvändig för att tillgodose Brick Legal & Risks behov av att svara på inkommande frågor och kontakter samt kunna kommunicera med kunder och andra intressenter. 

Uppgifter kan även komma att behandlas för Briq Legal & Risks berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Samarbetspartner eller kund till Briq Legal & Risk

Briq Legal & Risk kan komma att behandla personuppgifter avseende anställda hos en samarbetspartner/kund i syfte att kommunicera med den aktuella samarbetspartnern/kunden, hantera avtalsförhållandet och för att hantera de tjänster som kommits överens om mellan bolagen. Det avser utförande av tjänster för samarbetspartnerns/kundens räkning, men kan även avse till exempel fakturahantering eller deltagande vid konferenser och andra aktiviteter.

De personuppgifter som behandlas är

  • identitetsuppgifter (till exempel namn),

  • kontaktuppgifter (till exempel adress, e-post, telefonnummer), samt 

  • övriga uppgifter som lämnas vid kontakt med Briq Legal & Risk. 

Personuppgifterna behandlas med den lagliga grunden intresseavvägning. 

Briq Legal & Risk kommer att behandla dina uppgifter efter att en intresseavvägning har gjorts mellan Briq Legal & Risks berättigade intresse för behandling och ditt integritetsintresse. En behandling har bedömts nödvändig för att tillgodose Briq Legal & Risks behov av att upprätthålla ingången avtalsrelation och leverera överenskomna tjänster samt utföra administration med mera i samband med detta. 

Uppgifter kan även komma att behandlas för Briq Legal & Risks berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Inhämtande av uppgifter

Inhämtande av personuppgifter sker när du tar kontakt med Briq Legal & Risk eller i de fall Briq Legal & Risk tar kontakt med dig eller när ett samarbete inleds. 

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Briq Legal & Risk komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtande från privata och offentliga register.

Inhämtande av uppgifter kan även ske från din arbetsgivare (samarbetspartner/kund) i samband med ingående av avtal eller utförande av tjänster. 

Mottagare som Briq Legal & Risk delar uppgifter med

Uppgifter kan komma att delas med uppdragstagare till Briq Legal & Risk. I sådana fall agerar uppdragstagaren så som konsult och utför arbete för Briq Legal & Risks räkning.  Uppdragstagaren är förpliktad att följa Briq Legal & Risks instruktioner om behandling av personuppgifter. 

Briq Legal & Risk kan även komma att dela personuppgifter med myndigheter, inkluderat rättsvårdande myndigheter, i de fall Briq Legal & Risk är skyldigt att göra det. En sådan behandling är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Personuppgifter kan även komma att delas med domstolar, motparter och andra aktörer i samband med en eventuell rättstvist. En sådan behandling görs för Briq Legal & Risks berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Briq Legal & Risk kan även komma att dela uppgifter med potentiella köpare och säljare om verksamheten skulle säljas eller slås ihop med annat företag. En sådan behandling är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.

Plats för behandling

Den behandling som Briq Legal & Risk utför sker inom EU/EES. I de fall Briq Legal & Risk eller en tjänsteleverantör till Briq Legal & Risk skulle överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES säkerställs att det finns skyddsåtgärder på plats.

Lagring av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras endast så länge det är nödvändigt eller så länge lag kräver det. 

Dina rättigheter

Tillgång till dina uppgifter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig, ett så kallat registerutdrag.

Begära rättelse

Du har rätt att begära att felaktigt registrerade uppgifter om dig rättas.

Invända mot behandling för direkt marknadsföring inbegripen profilering

Du har rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring och avregistrera dig från eventuella kundutskick.

Begära begränsning av behandling

Du har under vissa omständigheter rätt att begära att Briq Legal & Risk begränsar behandlingen av dina personuppgifter.

Dataportabilitet

Du har under vissa omständigheter och om det är tekniskt möjligt rätt att få ut de personuppgifter som registrerats om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan aktör.

Radering

Du har under vissa omständigheter rätt att få de uppgifter som registrerats om dig raderade.

Återkalla ett samtycke

Du kan när som helt återkalla ett samtycke du har lämnat till oss enligt ovan. Kontakta oss via kontaktformuläret på vår hemsida eller genom att skicka ett e-postmeddelande till nedan adress. Skriv återkallande av samtycke och ditt namn.


Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta Briq Legal & Risk om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter:

Briq Legal & Risk AB
c/o Qap Legal Advisers
Box 5325
102 47 Stockholm

Telefonnummer: +4672 853 06 37
Telefonnummer: +45 42 21 85 58

E-post: kontakt@briqlegalrisk.se

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du anser att uppgifter om dig behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.